Home Mobile Archive Profile SiteMap Xml forget Register Contact Upload Theme
يکشنبه 17 مرداد 1395
12:07
danial
[ ]


ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺩﺧﺘﺮ پنج ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﺮﻓﺖ !
ﺍﺯﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺶ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ !
یاﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﮐﻪ
ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ.


[ بازدید : 53 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
يکشنبه 17 مرداد 1395
11:59
danial
[ ]

حواسمـان باشد ؛
اينترنت و چت!
نه محرميت ايجاد مي کند
نه کسي را خواهر و برادر .. !


[ بازدید : 52 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
يکشنبه 17 مرداد 1395
11:57
danial
[ ]

عشـــــق خـــودش بــوجــود مـــی آید...


نـــــیازی بـــــه ایـــــن دوســـــتــــیهـــــای بـــی هـــدف نیســــت...

دلـــــت را وادار بـــه عــا شقـــــی نــکــن کـه بــعــد مــــجبور شـــوی...

خـــیـــانــــت کــــنی ...!!

تمااااااااااااااااااااااااااااام


[ بازدید : 58 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
يکشنبه 17 مرداد 1395
11:51
danial
[ ]

ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ !!!!......

ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ......
ﻭ ......
ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ !......
ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺫﺭﻩ ﺗﻨﮓ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .....
ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ
ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ !!!.....
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ
ﺑﻬﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ....
ﻭ ......
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﻟﻤﺎﻥ
ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ....
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ....
ﻭ ...
ﻫﺮ ﺁﺩﻡ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﯾﻢ !!!!...
ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ......
ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎﺷﯿﻢ !!.....
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﺎﻡ ﺳﺎﻝ ......
ﻭ ....
ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺼﻮﺭ
ﮐﻨﯿﻢ .....
ﻫﻤﯿﺸﻪ ...ﻫﻤﯿﺸﻪ ... ﻫﻤﯿﺸﻪ .... ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ
ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺩﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ....
ﻣﺎ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﺮﺩ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ !!!!....
ﻭ .... ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﺰ ﺭﯾﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﻢ ....
ﮐﻪ ﮐﻼﻥ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ....
ﻭ ......
ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻭﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ......
ﮐﻪ ﺑﺸﻮﺩ !
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﺎﺭﻭ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ......
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﮑﺮﺩ .....
ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﻟﻌﻨﺘﯽ...

[ بازدید : 52 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
يکشنبه 17 مرداد 1395
11:46
danial
[ ]

دنیایت میلنگد ....


یک جای قصه ، نقش اول کتاب ، سر خم کرده
یک جای خواب هایت با تعبیرش جور در نمی آید
نمی فهمی ...

هیچ وقت نمی فهمی چرا اینگونه ای ....
چرا کم داری چیزی را که در دست دیگران هم زیادی نمی کند

یک جای عقده هایت در حد شخصیتت نیست

یک جای گریه هایت بی دلیل است .........................

و تو نمی فهمی ....................................

فقط میفهمی یک جای کار می لنگد .............
پناه میبری ... به سجاده یا کفر شاهین نجفی
نه کاری از دست خدا بر می آید .......... نه هنذفری هایت

تنها تو مانده ای ... که باید بپذیری ،گمشده ای در زندگی ات

که چون همه با هم گم کرده ایم ،هیچ کس برایش خطر نمی کند ..........

و هیچ کس ترجیح نمی دهد باز هم بگردد ....
همه روزی کنار می آییم با نداشتنش .............
به این امید که دیگران نیز شبیه من هستند ..........
و هیچ آفتی به قدر این شباهت به جان ِ بشر نیفتاد .........

نیفتاد...........

[ بازدید : 47 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
يکشنبه 17 مرداد 1395
11:35
danial
[ ]

شاااااید تا اخر این هفته .دیگه نتونم بیوم..نتوم متن بزارم

خدافظی بلد نیستم..فقط میگن اگه یکیو دوست داری بالاتر از اینکه بگی دوستت دارم ..بهش بگو مواظب خودت باش.....
پس بچه ها همگی..

ﻣـــــــــــــــــــــواظب خودتون باشـــــــــــــــــید

حرف اخرممممممممممممممم:

ادمـــــــا عادت میکنند
به بودنها , خندیدن ها , خوش گذراندن کنار فردی خاص
کافیست تعدادی ساعت برایشان خاطره ی خوب بسازی
عادت میکنند به تکرار این خاطرات کنارت ؛
عادت میکنند به بــودنت
گاه میگویند دوستت دارم
تو جدی نگیر!!!!!!!
آنها فقط عادت کرده اند. . .
جمله ای میگویند برای ماندنت. . . برای تکرار کردن آن خاطرات شیرین برایشان!

کم کم وجودت؛ دلشان را میزند. . .
آن ها فــــــقـــط عادت کردند...
همانطور که اگر بروی
بعد از مدتی عادت میکنند
به نبودنت... به خندیدن بی تو. . . به خندیدن با غیرِ تو!!!!
به ادامه دادن زندگی بدون حضورت!
آدمها عادت میکنند. . .
بعد از تو به دیگری عادت میکنند...
دوستت دارم ها جدی نیست
لااقل تو جدی نگیر. . .

ادمـــــــا عادت میکنند......................تماااااااااااااااااااااااااااااااااااام


[ بازدید : 56 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
يکشنبه 17 مرداد 1395
11:26
danial
[ ]

ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ،
ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ...
ﺯﯾﺮﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻝ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ،
ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ


[ بازدید : 58 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
يکشنبه 17 مرداد 1395
11:19
danial
[ ]

هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن
روز خوب به تو شادی میدهد،
روز بد به تو تجربه ،
و بدترین روز به تو درس میدهد ...!
فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود ،
اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست ...
تولد، کودکی ،جوانی ، پیری و دیگر هیچ ...
تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف!
آنچه ویرانمان میکند، روزگار نیست،
حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است ...!


[ بازدید : 58 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
Pages
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب انجام پروژه های دانشجویی مجله اینترنتی دلنا ثبت شرکت ثبت برند نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه
بستن تبلیغات [X]